Tag: bình ngâm rượu thủy tinh cao cấp

Bình ngâm rượu JINSUNG MS271- Maesil 3 – 5,3 L

Bình ngâm rượu JINSUNG MS290 – Castle 3 – 2,5 L

Mã sản phẩm: MS290 Thể tích: 2, 5 Lít Đường kính miệng: 6,5 cm Chu vi tối đa bình: 8,5 cm Chiều cao bình: 57 cm

Bình ngâm rượu JINSUNG MS289 – Castle 2 – 2 L

  Mã sản phẩm:MS289 Thể tích:2 Lít Đường kính miệng:6,5 cm Chu vi tối đa bình:8,5 cm Chiều cao bình:45 cm

Bình ngâm rượu JINSUNG MS288 – Castle 1 – 1,6 L

Mã sản phẩm:MS288 Thể tích:1,6 Lít Đường kính miệng:6,5 cm Chu vi tối đa bình:8,5 cm Chiều cao bình:37 cm

Bình ngâm rượu JINSUNG MS287 – Venus 7 – 6,5 L

Mã sản phẩm:MS287 Thể tích:6,5 Lít Đường kính miệng:8,5 cm Chu vi tối đa bình:15,6 cm Chiều cao bình:60 cm

Bình ngâm rượu JINSUNG MS286 – Baekja 17 – 14,5L

Mã sản phẩm:MS285 Thể tích:14,5L Đường kính miệng:14cm Chu vi tối đa bình:21,9cm Chiều cao bình:67cm

Bình ngâm rượu JINSUNG MS285 – Baekja 16 – 12L

Mã sản phẩm:MS285 Thể tích:12L Đường kính miệng:14cm Chu vi tối đa bình:21,6cm Chiều cao bình:57cm

Bình ngâm rượu JINSUNG MS284 – Baekja 15 – 9L

Mã sản phẩm:MS284 Thể tích:9L Đường kính miệng:12cm Chu vi tối đa bình:18,1cm Chiều cao bình:47cm

Bình ngâm rượu JINSUNG MS283 – Baekja 14 – 4,5L

Mã sản phẩm:MS283 Thể tích:4,5L Đường kính miệng:7,7cm Chu vi tối đa bình:15,6cm Chiều cao bình:60cm

Bình ngâm rượu JINSUNG MS282 – Baekja 13 – 3,5L

Mã sản phẩm:MS282 Thể tích:3,5L Đường kính miệng:50cm Chu vi tối đa bình:7,7cm Chiều cao bình:14,3cm

Bình ngâm rượu JINSUNG MS281 – Baekja 12 – 2,6L

Mã sản phẩm:MS281 Thể tích:2,6L Đường kính miệng:7,7cm Chu vi tối đa bình:14cm Chiều cao bình:39cm

Bình ngâm rượu JINSUNG MS280 – Baekja 11 – 2,2L

Mã sản phẩm:MS280 Thể tích:2,2L Đường kính miệng:6,5cm Chu vi tối đa bình:13,3cm Chiều cao bình:35cm

Bình ngâm rượu JINSUNG MS279 – Baekja 6 – 5L

Mã sản phẩm:MS279 Thể tích:5L Đường kính miệng:8,5cm Chu vi tối đa bình:17cm Chiều cao bình:44cm

Bình ngâm rượu JINSUNG MS278 – Baekja 6 – 5L

  Mã sản phẩm:MS278 Thể tích:5L Đường kính miệng:8,5cm Chu vi tối đa bình:17cm Chiều cao bình:44cm

Bình ngâm rượu JINSUNG MS277 – Baekja 5 – 4L

Mã sản phẩm:MS277 Thể tích:4 Lít Đường kính miệng:8,5 cm Chu vi tối đa bình:16,5 cm Chiều cao bình:40cm

Bình ngâm rượu JINSUNG MS276 – Baekja 3 – 2,5L

Mã sản phẩm:MS276 Thể tích:2,5 Lít Đường kính miệng:6,5 cm Chu vi tối đa bình:14,9 cm Chiều cao bình:32 cm

Bình ngâm rượu JINSUNG MS275 – Baekja 2 – 1,9L

Mã sản phẩm:MS275 Thể tích:1,9 Lít Đường kính miệng:6,5 cm Chu vi tối đa bình:13,3 cm Chiều cao bình:27 cm

Bình ngâm rượu JINSUNG MS274 – Hangali 8 – 22L

  Mã sản phẩm:MS274 Thể tích:22 Lít Đường kính miệng:25 cm Chu vi tối đa bình:35 cm Chiều cao bình:35 cm

Bình ngâm rượu JINSUNG MS273 – Maesil 5 – 12L

Mã sản phẩm:MS273 Thể tích:12 Lít Đường kính miệng:14 cm Chu vi tối đa bình:29,2 cm Chiều cao bình:31 cm

Bình ngâm rượu JINSUNG MS272 – Maesil 4 – 8L

Mã sản phẩm:MS272 Thể tích:8 Lít Đường kính miệng:14 cm Chu vi tối đa bình:26,7 cm Chiều cao bình:27 cm

Bình ngâm rượu JINSUNG MS271- Maesil 3 – 5,3 L

Mã sản phẩm:MS271 Thể tích:5,3 Lít Đường kính miệng:12 cm Chu vi tối đa bình:23,2 cm Chiều cao bình:22 cm

Bình ngâm rượu JINSUNG MS270 – Venus 12 – 1,7 L

Mã sản phẩm:MS270 Thể tích:1,7 Lít Đường kính miệng: Chu vi tối đa bình: Chiều cao bình:

Bình ngâm rượu JINSUNG MS269 – Venus 11 – 1,4 L

  Mã sản phẩm:MS269 Thể tích:1,4 Đường kính miệng: Chu vi tối đa bình: Chiều cao bình:

Bình ngâm rượu JINSUNG MS268 – Castle 9 – 5,2 L

Mã sản phẩm: MS268 Thể tích:5,2 Lít Đường kính miệng:7,7 cm Chu vi tối đa bình:10,1 cm Chiều cao bình:80 cm

Bình ngâm rượu JINSUNG MS267 – Castle 8 – 3,6L

Mã sản phẩm:MS267 Thể tích:3,6 Lít Đường kính miệng:6,5 cm Chu vi tối đa bình:8,5 cm Chiều cao bình:75 cm

Bình ngâm rượu JINSUNG MS266 – Castle 7 – 9 L

Mã sản phẩm:MS266 Thể tích:9 Lít Đường kính miệng:12 cm Chu vi tối đa bình:14 cm Chiều cao bình:65 cm

Bình ngâm rượu JINSUNG MS265 – Castle 6 – 4 L

Mã sản phẩm:MS265 Thể tích:4 Lít Đường kính miệng:7,7 cm Chu vi tối đa bình:10,1 cm Chiều cao bình:59 cm

Bình ngâm rượu JINSUNG MS264- Castle 5 – 3,2 L

Mã sản phẩm:MS264 Thể tích:3,2 Lít Đường kính miệng:49 cm Chu vi tối đa bình:7,7 cm Chiều cao bình:10,1 cm

Bình ngâm rượu JINSUNG MS263- Castle 4 – 2,5 L

Mã sản phẩm:MS263 Thể tích:2,5 Lít Đường kính miệng:7,7 cm Chu vi tối đa bình:10,1 cm Chiều cao bình:39 cm

Bình JINSUNG MS262 – Venus 6 – 4,3 L

Mã sản phẩm:MS262 Thể tích:4,3 Lít Đường kính miệng:7,7 cm Chu vi tối đa bình:14,6 cm Chiều cao bình:50 cm

Bình ngâm rượu JINSUNG MS361 – Venus 5 – 4,3 L

Mã sản phẩm:MS261 Thể tích:3,3 Lít Đường kính miệng:7,7 cm Chu vi tối đa bình:13 cm Chiều cao bình:45 cm

Bình ngâm rượu JINSUNG MS260 – Venus 4 – 4,3 L

Mã sản phẩm:MS260 Thể tích:2,3 Lít Đường kính miệng:7,7 cm Chu vi tối đa bình:12,1 cm Chiều cao bình:38 cm

Bình ngâm rượu JINSUNG MS259 – Venus 3 – 2,5 L

Mã sản phẩm:MS259 Thể tích:2,5 Lít Đường kính miệng:46 cm Chu vi tối đa bình:11,4 cm Chiều cao bình:46 cm

Bình ngâm rượu KUMGANG SHARON MS258 – 1.8L

Mã sản phẩm:MS258 Thể tích:8.5 lít Đường kính miệng:9.8cm Chu vi tối đa bình:19.4cm Chiều cao bình:64cm

Bình rượu KUMGANG SHARON MS257 – 8.5L

Mã sản phẩm:MS257 Thể tích:8.5 lít Đường kính miệng:9.8cm Chu vi tối đa bình:19.4cm Chiều cao bình:64cm

Bình rượu KUMGANG SHARON MS256 – 11.4L

  Mã sản phẩm:MS256 Thể tích:11.4 lít Đường kính miệng:13.5cm Chu vi tối đa bình:22cm Chiều cao bình:62cm

Bình rượu KUMGANG SHARON MS255 – 13L

Mã sản phẩm: MS255 Thể tích:13 lít Đường kính miệng:13.5cm Chu vi tối đa bình:22cm Chiều cao bình:71cm

Bình rượu KUMGANG SHARON MS254 – 15.3L

Mã sản phẩm: MS254 Thể tích:15.3 lít Đường kính miệng:13cm Chu vi tối đa bình:22cm Chiều cao bình:81cm

Bình rượu KUMGANG SHARON MS253 – 400ml

Mã sản phẩm: MS253 Thể tích:400ml Đường kính miệng:3.5cm Chu vi tối đa bình:8cm Chiều cao bình:24cm

Bình rượu KUMGANG SHARON MS252 – 700ml

Mã sản phẩm: MS252 Thể tích:700ml Đường kính miệng:3.5cm Chu vi tối đa bình:11cm Chiều cao bình:29cm

Bình rượu KUMGANG SHARON MS251 – 700ml

Mã sản phẩm:MS251 Thể tích:700ml Đường kính miệng:3.5cm Chu vi tối đa bình:11cm Chiều cao bình:24cm

Bình rượu KUMGANG SHARON MS250 – 700ml

Mã sản phẩm: MS250 Thể tích:700ml Đường kính miệng:4.2cm Chu vi tối đa bình:9cm Chiều cao bình:27cm

Bình rượu KUMGANG SHARON MS249 – 1L

Mã sản phẩm: MS249 Thể tích:1 lít Đường kính miệng:6.5cm Chu vi tối đa bình:9.7cm Chiều cao bình:31cm

Bình rượu KUMGANG SHARON MS248 – 1.1L

Mã sản phẩm: MS248 Thể tích:1.1 lít Đường kính miệng:6.5cm Chu vi tối đa bình:8.3cm Chiều cao bình:36cm

Bình rượu KUMGANG SHARON MS247 – 1.4L

Mã sản phẩm:MS247 Thể tích:1.4 lít Đường kính miệng:6.5cm Chu vi tối đa bình:8.3cm Chiều cao bình:43cm